Program : Vipassana Samadhi

LOCATION : Boston,USA

Boston
,USA
DATE : 30 NOV - 02 DEC 2018 07:00:00 AM Friday
DURATION : 3 DAYS
LEVEL : 1
ELIGIBILITY : This can be done only after attending Anand Pragya.
ACHARYA : Mastoji
OTHER ACHARYA : Maitreyaji
COMMENT :