Schedule

The program starts on the first day at 7.30 am and concludes on the last day at 2 pm. It is advisable that the participants arrive at the Ashram a day earlier by 8 pm.

Sansad ABHAY PAD Acharya (YE) Acharya (YE) Acharya - 1 Acharya Pragya Acharyashree Adwait Samadhi ADWAIT SAMADHI Ajapa Sadhana Ajapa Sadhanai Ajapa Samadhi AJAPA SAMADHI Ajapa Shivir Amrit Samadhi Amrit Samadhi Anand Pad Anand Pragya Anand Pragya ANAND SAMADHI ANAND SUMIRAN Ayurved Pragya Bal Pragya Brahmapad Celebration (Amrit Diwas) Celebration (Diwali) Celebration (Holi) Celebration (Janmashtami) Celebration (Kabir Jayanti) Celebration (Kalandar Diwas) Celebration (Lohari) Celebration (Nanak Jayanti) Celebration (Osho Birthday) Celebrations (Dashahra) Celebrations (Guru Purnima) Celebrations (Mahashivratri) Celebrations (Oshodhara Day) Chaitanya Samadhi CHAITANYA SAMADHI CHARAIVETI Chatanya Pad Dampatya Pragya Dhyan Samadhi DHYAN SAMADHI DIVYA SAMADHI Forest Therapy Gayan Pragya Gayan Pragya-3 Gayan Pragya-4 Gayan Pragya-5 GOVIND PAD Gyan Samadhi GYAN SAMADHI Hans Pragya HOMEO PRAGYA JEEVAN PRAGYA KAIVALYA SAMADHI Karma Mahotsav Kayakalpam KISHORE PRAGYA Madhopur Mahotsav Mahajeevan Pragya MAITRI PRAGYA Mistic Rose Moksha Pragya Mudra Chikitsa Mystic Rose Nad Diksha Nature Healing Nirati Samadhi Nirati Samadhi Nirvaan Samadhi Nirvan Samadhi Osho Enlightenment Day Parampad Prabhupad PREM PAD Prem Samadhi Prem Sumiran Reiki Pragya Sadguru's Birthday Celebration SAHAJ SUMIRAN Sammohan Pragya Satori Shabda Sumiran Surati Samadhi Surati Samadhi Swasthya Pragya Umang Pragya URJA SAMADHI Vatsalya Pragya Vipassana Samadhi Vipassana Shivir VIPASSANA SHIVIR Vipassana Shuvir Yogacharya
LOCATION PROGRAM DATE
OSK Nepal Urja Samadhi 02-07 MAY 2020
OND MURTHAL Kayakalpam 04-09 MAY 2020
OSK Ranchi Surati Samadhi 04-09 MAY 2020
OND MURTHAL CHAITANYA SAMADHI 04-09 MAY 2020
OSK Ranchi Dhyan Samadhi 04-09 MAY 2020
OND MURTHAL Celebration (Kabir Jayanti) 05 MAY 2020
OSK Kerela Anand Pragya 08-10 MAY 2020
OSK Nepal Dhyan Samadhi 09-14 MAY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 10 MAY 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 10 MAY 2020
OND MURTHAL GYAN SAMADHI 11-16 MAY 2020
OND MURTHAL Dampatya Pragya 11-13 MAY 2020
OND MURTHAL Vatsalya Pragya 14-16 MAY 2020
Programs Elsewhere Forest Therapy 14-17 MAY 2020
OSK Nepal Surati Samadhi 16-21 MAY 2020
OAD MADHOPUR Dhyan Samadhi 18-23 MAY 2020
OND MURTHAL Yogacharya 18-23 MAY 2020
OND MURTHAL Prem Samadhi 18-23 MAY 2020
OND MURTHAL Mudra Chikitsa 18-20 MAY 2020
OND MURTHAL Swasthya Pragya 21-23 MAY 2020
OND MURTHAL Acharya (YE) 23-24 MAY 2020
OSK Nepal Nirati Samadhi 23-28 MAY 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 24 MAY 2020
OSK Jodhpur DHYAN SAMADHI 24-29 MAY 2020
OSK Jodhpur SURATI SAMADHI 24-29 MAY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 24 MAY 2020
OND MURTHAL Acharya Pragya 25 MAY - 02 JUNE 2020
OND MURTHAL Acharya - 1 25 MAY - 02 JUNE 2020
OND MURTHAL KAIVALYA SAMADHI 25-30 MAY 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 25-30 MAY 2020
OND MURTHAL Celebration (Kalandar Diwas) 29 MAY 2020
LOCATION PROGRAM DATE
OND MURTHAL Amrit Samadhi 01-06 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Nirati Samadhi 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL Hans Pragya 01-03 JUNE 2020
OSK Hisar DHYAN SAMADHI 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL KISHORE PRAGYA 01-06 JUNE 2020
OSK Nepal Dhyan Samadhi 01-06 JUNE 2020
OSK Nepal Gyan Samadhi 01-06 JUNE 2020
OSK Nepal Adwait Samadhi 01-06 JUNE 2020
OND MURTHAL MAITRI PRAGYA 04-06 JUNE 2020
Programs Elsewhere Nad Diksha 07 JUNE 2020
OSD KARMA Chaitanya Samadhi 07-12 JUNE 2020
OSD KARMA Nirati Samadhi 07-12 JUNE 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 08-13 JUNE 2020
OND MURTHAL Nirvaan Samadhi 08-13 JUNE 2020
OND MURTHAL Acharyashree 08-16 JUNE 2020
OSK RAJOURI DHYAN SAMADHI 14-19 JUNE 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 14 JUNE 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 14 JUNE 2020
OND MURTHAL HOMEO PRAGYA 15-20 JUNE 2020
OSK Purnia DHYAN SAMADHI 15-20 JUNE 2020
OND MURTHAL NIRATI SAMADHI 15-20 JUNE 2020
OND MURTHAL Bal Pragya 15-20 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Surati Samadhi 15-20 JUNE 2020
OSK Nawanshahar Dhyan Samadhi 19-24 JUNE 2020
OND MURTHAL Shabda Sumiran 22-27 JUNE 2020
OSK Saharanpur DHYAN SAMADHI 22-27 JUNE 2020
OND MURTHAL Sammohan Pragya 22-24 JUNE 2020
OND MURTHAL Mahajeevan Pragya 25-27 JUNE 2020
OSK Nepal Dhyan Samadhi 27 JUNE - 02 JULY 2020
OSK RAJOURI Surati Samadhi 28 JUNE - 03 JULY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OSK Kerela Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 28 JUNE 2020
OND MURTHAL Mystic Rose 29 JUNE - 04 JULY 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 29 JUNE - 04 JULY 2020
OSK SECUNDERABAD Dhyan Samadhi 30 JUNE - 04 JULY 2020
LOCATION PROGRAM DATE
OND MURTHAL Celebrations (Guru Purnima) 05 JULY 2020
OSK Bikramganj DHYAN SAMADHI 06-11 JULY 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 06-11 JULY 2020
OND MURTHAL CHARAIVETI 06-11 JULY 2020
OSK Kerela Anand Pragya 10-12 JULY 2020
OSK Nepal Homeo Pragya 11-16 JULY 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 12 JULY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 12 JULY 2020
OND MURTHAL SAHAJ SUMIRAN 13-18 JULY 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 13-18 JULY 2020
OND MURTHAL DIVYA SAMADHI 13-18 JULY 2020
OND MURTHAL Acharya (YE) 18-19 JULY 2020
OSK Kerela Anand Pragya 18-20 JULY 2020
OND MURTHAL Parampad 20-25 JULY 2020
OND MURTHAL Surati Samadhi 20-25 JULY 2020
OSK BHAGALPUR Surati Samadhi 20-25 JULY 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 26 JULY 2020
OSK Kerela Vipassana Shivir 26 JULY 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 26 JULY 2020
OND MURTHAL Kayakalpam 27 JULY - 01 AUG 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 27 JULY - 01 AUG 2020
OND MURTHAL Satori 27 JULY - 01 AUG 2020
OND MURTHAL Ajapa Sadhana 27 JULY - 01 AUG 2020
LOCATION PROGRAM DATE
OSK SECUNDERABAD Surati Samadhi 03-08 AUG 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 03-08 AUG 2020
OND MURTHAL Nature Healing 03-08 AUG 2020
OND MURTHAL CHAITANYA SAMADHI 03-08 AUG 2020
OSK Kerela Vipassana Samadhi 07-09 AUG 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 09 AUG 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 09 AUG 2020
OAD MADHOPUR Surati Samadhi 10-15 AUG 2020
OND MURTHAL ANAND SAMADHI 10-15 AUG 2020
OND MURTHAL Ayurved Pragya 10-15 AUG 2020
OND MURTHAL Celebration (Janmashtami) 11 AUG 2020
OND MURTHAL PREM PAD 17-22 AUG 2020
OND MURTHAL Gayan Pragya-4 17-19 AUG 2020
OND MURTHAL Umang Pragya 20-22 AUG 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 21 AUG 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 23 AUG 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 23 AUG 2020
OND MURTHAL ADWAIT SAMADHI 24-29 AUG 2020
OND MURTHAL Reiki Pragya 24-29 AUG 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 24-29 AUG 2020
OSK Kerela Anand Pragya 27-29 AUG 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 31 AUG - 05 SEPT 2020
OND MURTHAL Surati Samadhi 31 AUG - 05 SEPT 2020
LOCATION PROGRAM DATE
OSK Bikramganj DHYAN SAMADHI 07-12 SEPT 2020
OND MURTHAL DIVYA SAMADHI 07-12 SEPT 2020
OSK Ranchi Surati Samadhi 07-12 SEPT 2020
OSK Ranchi Dhyan Samadhi 07-12 SEPT 2020
OND MURTHAL JEEVAN PRAGYA 07-09 SEPT 2020
OSK Kerela Surati Samadhi 08-13 SEPT 2020
OND MURTHAL Moksha Pragya 10-12 SEPT 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 13 SEPT 2020
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 13 SEPT 2020
OAD MADHOPUR SURATI SAMADHI 14-19 SEPT 2020
OND MURTHAL HOMEO PRAGYA 14-19 SEPT 2020
OND MURTHAL ANAND SUMIRAN 14-19 SEPT 2020
OSK Purnia DHYAN SAMADHI 14-19 SEPT 2020
OSK Nawanshahar Dhyan Samadhi 14-19 SEPT 2020
OND MURTHAL Acharya (YE) 19-20 SEPT 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 20 SEPT 2020
OND MURTHAL Sansad 21-23 SEPT 2020
OND MURTHAL NIRATI SAMADHI 21-26 SEPT 2020
OND MURTHAL Sadguru's Birthday Celebration 23 SEPT 2020
OND MURTHAL Vipassana Shivir 27 SEPT 2020
OND MURTHAL Amrit Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020
OND MURTHAL Dhyan Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020
OAD MADHOPUR Urja Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020
OAD MADHOPUR Gyan Samadhi 28 SEPT - 03 OCT 2020
LOCATION PROGRAM DATE
OAD MADHOPUR Madhopur Mahotsav 28 SEPT - 03 OCT 2020
OSK JAMMU Dhyan Samadhi 04-09 OCT 2020
OND MURTHAL Chatanya Pad 05-10 OCT 2020
OND MURTHAL Kayakalpam 05-10 OCT 2020
OSK Hisar DHYAN SAMADHI 05-10 OCT 2020
OSK Jodhpur Dhyan Samadhi 07-12 OCT 2020
OSK Kerela Anand Pragya 09-11 OCT 2020
OND MURTHAL Vipassana Shuvir 11 OCT 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 11 OCT 2020
OND MURTHAL Ajapa Samadhi 12-17 OCT 2020
OND MURTHAL Sammohan Pragya 12-14 OCT 2020
OAD MADHOPUR Nirati Samadhi 12-17 OCT 2020
OND MURTHAL Mahajeevan Pragya 15-17 OCT 2020
OND MURTHAL Gyan Samadhi 19-24 OCT 2020
OND MURTHAL Nature Healing 19-24 OCT 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 19-24 OCT 2020
OSD KARMA Amrit Samadhi 20-25 OCT 2020
OSD KARMA Urja Samadhi 20-25 OCT 2020
OSK Kerela Vipassana Samadhi 24-26 OCT 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 25 OCT 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 25 OCT 2020
OND MURTHAL Celebrations (Dashahra) 25-05 OCT 2020
OND MURTHAL Nirati Samadhi 26-31 OCT 2020
OND MURTHAL Surati Samadhi 26-31 OCT 2020
OAD MADHOPUR SURATI SAMADHI 26-31 OCT 2020
OSK Nepal Ajapa Samadhi 26-31 OCT 2020
OSK Nepal Chaitanya Samadhi 26-31 OCT 2020
LOCATION PROGRAM DATE
OND MURTHAL CHAITANYA SAMADHI 02-07 NOV 2020
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 02-07 NOV 2020
OND MURTHAL Mystic Rose 02-07 NOV 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 08 NOV 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 08 NOV 2020
OSD KARMA Karma Mahotsav 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Divya Samadhi 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Gyan Samadhi 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Ajapa Shivir 09-14 NOV 2020
OAD MADHOPUR SURATI SAMADHI 09-14 NOV 2020
OSD KARMA Ajapa Samadhi 09-14 NOV 2020
OSK Kerela Anand Pragya 13-15 NOV 2020
OND MURTHAL Celebration (Diwali) 14 NOV 2020
OND MURTHAL Anand Samadhi 16-21 NOV 2020
OND MURTHAL dampatya pragya 16-18 NOV 2020
OND MURTHAL Vatsalya Pragya 19-21 NOV 2020
OND MURTHAL Acharya (YE) 21-22 NOV 2020
OSK Kerela Vipassana Samadhi 21-23 NOV 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 22 NOV 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 22 NOV 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 22 NOV 2020
OSK RAJOURI DHYAN SAMADHI 23-28 NOV 2020
OSK BHAGALPUR DHYAN SAMADHI 23-28 NOV 2020
OND MURTHAL Prem Samadhi 23-28 NOV 2020
OND MURTHAL DHYAN SAMADHI 23-28 NOV 2020
OND MURTHAL Celebration (Nanak Jayanti) 30 NOV 2020
LOCATION PROGRAM DATE
OND MURTHAL GOVIND PAD 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Kayakalpam 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Satori 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Ajapa Sadhana 30 NOV - 05 DEC 2020
OND MURTHAL Gayan Pragya-5 07-09 DEC 2020
OND MURTHAL CHARAIVETI 07-12 DEC 2020
OND MURTHAL Umang Pragya 10-12 DEC 2020
OSK Kerela Vipassana Samadhi 11-13 DEC 2020
OND MURTHAL Celebration (Osho Birthday) 11 DEC 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 13 DEC 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 13 DEC 2020
OND MURTHAL Reiki Pragya 14-19 DEC 2020
OND MURTHAL Ajapa Samadhi 14-19 DEC 2020
OAD MADHOPUR Amrit Samadhi 14-19 DEC 2020
OSK Ranchi Dhyan Samadhi 14-19 DEC 2020
OSK Ranchi SURATI SAMADHI 14-19 DEC 2020
OAD MADHOPUR Divya Samadhi 21-26 DEC 2020
OSK Bikramganj DHYAN SAMADHI 21-26 DEC 2020
OSK Bikramganj Surati SAMADHI 21-26 DEC 2020
OND MURTHAL Sammohan Pragya 21-23 DEC 2020
OND MURTHAL Surati Samadhi 21-26 DEC 2020
OND MURTHAL Mahajeevan pragya 24-26 DEC 2020
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 27 DEC 2020
OSK Kerela VIPASSANA SHIVIR 27 DEC 2020
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 27 DEC 2020
OSK JAMMU Dhyan Samadhi 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OSK Hisar DHYAN SAMADHI 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OND MURTHAL Hans Pragya 28-30 DEC 2020
OND MURTHAL URJA SAMADHI 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OND MURTHAL KISHORE PRAGYA 28 DEC 2020-02 JAN 2021
OND MURTHAL MAITRI PRAGYA 31 DEC 2020-02 JAN 2021
LOCATION PROGRAM DATE
OND MURTHAL Acharya (YE) 02-03 JAN 2021
OND MURTHAL Nirvan Samadhi 04-09 JAN 2021
OND MURTHAL Mudra Chikitsa 04-06 JAN 2021
OAD MADHOPUR nirati samadhi 04-09 JAN 2021
OND MURTHAL Swasthya Pragya 07-09 JAN 2021
OND MURTHAL Vipassana Shivir 10 JAN 2021
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 10 JAN 2021
OND MURTHAL Kaivalya Samadhi 11-16 JAN 2021
OND MURTHAL Mistic Rose 11-16 JAN 2021
OSK Janakpur (Nepal) Surati Samadhi 11-16 JAN 2021
OSK Jodhpur Dhyan Samadhi 11-16 JAN 2021
OSK Jodhpur Surati Samadhi 11-16 JAN 2021
OSK Janakpur (Nepal) Dhyan Samadhi 11-16 JAN 2021
OND MURTHAL Celebration (Lohari) 13 JAN 2021
OND MURTHAL Sahaj Sumiran 18-23 JAN 2021
OND MURTHAL HOMEO PRAGYA 18-23 JAN 2021
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 18-23 JAN 2021
OND MURTHAL Celebration (Amrit Diwas) 19 JAN 2021
OND MURTHAL Vipassana Shivir 24 JAN 2021
OAD MADHOPUR Vipassana Shivir 24 JAN 2021
OND MURTHAL Shabda Sumiran 25-30 JAN 2021
OND MURTHAL Dhyan Samadhi 25-30 JAN 2021
LOCATION PROGRAM DATE
OND MURTHAL Amrit Samadhi 01-06 MAR 2021
OND MURTHAL Nature Healing 01-06 MAR 2021
OND MURTHAL Celebrations (Oshodhara Day) 05 MAR 2021
OND MURTHAL Acharya (YE) 06-07 MAR 2021
OND MURTHAL Anand Samadhi 08-13 MAR 2021
OND MURTHAL Nirati Samadhi 08-13 MAR 2021
OND MURTHAL Celebrations (Mahashivratri) 11 MAR 2021
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 14 MAR 2021
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 14 MAR 2021
OND MURTHAL Prabhupad 15-20 MAR 2021
OND MURTHAL Kayakalpam 15-20 MAR 2021
OND MURTHAL Satori 15-20 MAR 2021
OND MURTHAL Ajapa Sadhanai 15-20 MAR 2021
OAD MADHOPUR DHYAN SAMADHI 15-20 MAR 2021
OND MURTHAL Osho Enlightenment Day 21 MAR 2021
OND MURTHAL Gyan Samadhi 22-27 MAR 2021
OND MURTHAL Gayan Pragya-3 22-24 MAR 2021
OAD MADHOPUR Madhopur Mahotsav 22-27 MAR 2021
OAD MADHOPUR Ajapa Samadhi 22-27 MAR 2021
OAD MADHOPUR Chaitanya Samadhi 22-27 MAR 2021
OND MURTHAL Umang Pragya 25-27 MAR 2021
OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 28 MAR 2021
OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 28 MAR 2021
OND MURTHAL Adwait Samadhi 29 MAR - 03 APR 2021
OND MURTHAL Reiki Pragya 29 MAR - 03 APR 2021
OND MURTHAL Celebration (Holi) 29 MAR 2021